Dobrze czujesz się w sprzedaży?
Potrafisz analizować potrzeby Klientów?
Lubisz spotykać się z ludźmi?
Chcesz sam organizować swój dzień?
Zostań Doradcą Klienta. Zostaniesz objęty Programem PODUSZKA NA START. Zapewnia on satysfakcjonujące zarobki już w pierwszych 20 tygodniach współpracy – czyli w okresie wdrożenia do nowych zadań.

Aplikuj i realizuj z nami plany naszych Klientów!

Dołączysz do najlepszych!

Provident to firma z 20-letnim doświadczeniem na rynku. Przez ten czas wypracowaliśmy najwyższe standardy i jasne zasady współpracy z Doradcami Klienta, którzy cieszą się zaufaniem Klientów.

Inwestujemy w Twój rozwój!

Każdy Doradca Klienta to ambasador naszej marki, dlatego zależy nam na Twoim rozwoju. Szkolenia wdrożeniowe i rozwojowe pomogą czuć się pewniej w roli Doradcy Klienta i lepiej zarabiać.

Na starcie masz dodatkowe wsparcie!

Nowi Doradcy Klienta mają łatwiej dzięki programowi Poduszka na Start obowiązującemu przez pierwsze 20 tygodni współpracy. Dzięki programowi zyskasz:
- preferencyjne i uproszczone zasady wynagradzania,
- atrakcyjne prowizje w pierwszych tygodniach współpracy.

Wypełnij formularz aplikacyjnyzamknij [x]

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189 Warszawa.

 

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@provident.pl, telefonicznie pod numerem 600 400 150 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: IOD@provident.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji – podstawą przetwarzania danych jest zgoda kandydata;

 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o świadczenie usług przez Doradcę Klienta (w przypadku wyboru kandydata);

 • przyszłych procesów rekrutacyjnych, za odrębną zgodą kandydata;

 • archiwalnych i dowodowych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

 • podmiotom, w których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny wiarygodności finansowej kandydata (np. BIK, Biura Informacji Gospodarczej), w oparciu o odpowiednie zgody pozyskane od Pani/Pana.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe:

 • bezpośrednio od kandydata podczas procesu rekrutacji

 • w wyniku sprawdzenia dotychczasowej historii współpracy (jeśli taka miała miejsce) w wewnętrznych bazach danych Administratora pod kątem ryzyka prawnego lub finansowego dla Administratora

 • od podmiotów, w których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny wiarygodności finansowej kandydata (np. BIK, BIGi), w zakresie na jaki wyraził/a Pan/Pani zgodę.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:

 • przez okres 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym pozyskano dane

 • przez 3 lata, w związku z zebranymi zgodami na sprawdzenie danych w zewnętrznych bazach, w celach archiwalnych i dowodowych.

 

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/Panią Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

 

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Doradcę Klienta jest obowiązkowe, a jego podstawę stanowią przepisy prawa cywilnego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług przez Doradcę Klienta.

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści DORADCA

600 400 384

Oddzwonimy!

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora.

© 2020 PROVIDENT POLSKA SA

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Provident Polska SA z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowanego jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900 000,00 zł, który został wpłacony w całości.